Pondelok-Piatok8:00-17:00
KanceláriaRybáre 252/18, Trenčín
Naše sociálne siete

Špecifiká účtovania v poľnohospodárstve

23. decembra 2018
Chceli by ste nižšie náklady na účtovníctvo?
25feb
Chceli by ste nižšie náklady na účtovníctvo?
Radi by ste prispeli k tomu, aby spracovanie účtovníctva pre Vašu spoločnosť prebiehalo plynulo a bez zbytočných dodatočných nákladov? Prinášame Vám zopár tipov.
ÚČTOVNÝ MENTORING
10jan
ÚČTOVNÝ MENTORING
Účtovný Mentoring je dlhodobá profesionálna podpora a pomoc v rozvoji prostredníctvom osobných či online stretnutí. Služba je zameraná na začínajúcich účtovníkov, podnikateľov s konkrétnymi potrebami a študentov. Poskytuje pomoc pri rekonštrukcii účtovníctva, prípravu na pohovory a kontrolu účtovníctva pre tých, čo si ho vedú sami.
Vykazuje Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie?
9jan
Vykazuje Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie?
Tento článok zdôrazňuje že, ak má Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie, je dôležité uvažovať o konkurze podľa zákona. Pri strate presahujúcej tretinu základného imania je nevyhnutné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s návrhmi na riešenie. V prípade potreby odbornej pomoci kontaktujte odborníkov.
Čo je podstatou zmluvy o TICHOM SPOLOČENSTVE?
22mar
Čo je podstatou zmluvy o TICHOM SPOLOČENSTVE?
Každý začínajúci podnikateľ sa pred začiatkom podnikania musí rozhodnúť o forme podnikania, či bude podnikať ako fyzická alebo ako právnická osoba, alebo vo forme združenia. Jednou z možností je taktiež uzavretie zmluvy o tichom spoločenstve. Čo je jej podstatou Vám prinášame v nasledovnom článku.
Vyplatenie dividendy v hotovosti
19mar
Vyplatenie dividendy v hotovosti
Je možné dividendy spoločníkom vyplatiť v hotovosti z pokladne? Ak áno, v akej výške?
Zdaňovanie kryptomien
4mar
Zdaňovanie kryptomien
Čo sa bude v tomto prípade zdaňovať, akou sadzbou dane, platí sa z tohto príjmu zdravotné poistenie?
Čo je transferová dokumentácia?
1mar
Čo je transferová dokumentácia?
Úvod do transferovej dokumentácie – zrozumiteľne a prakticky.
Odvod zrážkovej dane v roku 2023 z podielu na zisku
9jan
Odvod zrážkovej dane v roku 2023 z podielu na zisku
Zákon o dani z príjmov upravuje osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku.
Odpustenie pôžičky spoločníkovi
3jan
Odpustenie pôžičky spoločníkovi
Spoločníkovi spoločnosti bola poskytnutá pôžička, ktorú nesplatil v stanovenej lehote. Spoločnosť sa rozhodla pohľadávku voči spoločníkovi odpísať. Aké povinnosti vznikajú spoločníkovi z titulu odpísanej pohľadávky?

Focus on growing your business, trust the accounting to us.

Brandon Mitchell

Pre poľnohospodársky podnik je dôležité sledovanie nákladov a výnosov a iných ekonomických informácií na úrovni jednotlivých organizačných stupňov v rámci účtovnej jednotky a sledovanie vzťahov medzi týmito organizačnými stupňami, sledovanie nákladov a výnosov na jednotlivé výkony alebo procesy, sledovanie nedokončenej výroby, stavu hotových výrobkov a vývoja zisku. Toto je predmetom vnútroorganizačného účtovníctva, na účely ktorého je potrebné:

  • vymedziť jednotlivé organizačné útvary, tzv. hospodárske strediská v rámci organizačnej štruktúry účtovnej jednotky, so stanovením kompetencií, zodpovednosti, prípadne aj rozpočtu a stanovením merateľných výkonov útvaru v naturálnych alebo peňažných jednotkách, štandardne ide o strediská hlavných činností rastlinnej a živočíšnej výroby, stredisko zásobovacie, stredisko správy, stredisko odbytu, ale v závislosti od charakteru účtovnej jednotky môže ísť aj o ďalšie strediská ako doprava, údržba a pod.,
  • vymedziť úroveň sledovania nákladov a výnosov, napr. za stredisko, za jednotlivé výkony, za kalkulačné jednotky,
  • stanoviť vnútropodnikovú cenu na účely ocenenia výkonov jednotlivých stredísk.

S účtovníctvom bezprostredne súvisia aj kalkulácie, ktoré hodnotia vzťah medzi nákladmi a výnosmi na podrobnej úrovni. Svoje opodstatnenie majú predovšetkým v rámci vnútroorganizačného účtovníctva a zostavujú sa predovšetkým na účely oceňovania vnútropodnikových výkonov, ktoré vznikli vlastnou činnosťou, a stanovenia cien vo vzťahu k odberateľom výkonov. Jednotlivé druhy nákladových a cenových kalkulácií a metódy kalkulovania tvoria tzv. kalkulačný systém, ktorý si poľnohospodárske firmy vytvárajú podľa vlastných podmienok s ohľadom na vykonávanú činnosť, vnútropodnikovú štruktúru a analýzu nákladov.

Vnútropodnikové výkony sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktorými sú pri zásobách a hmotnom majetku vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Pre účely oceňovania vo vlastných nákladoch je potrebné náklady sledovať v kalkulačnom členení na jednotlivé druhy výrobkov alebo činností. Účtovná jednotka je povinná stanoviť na svoje konkrétne podmienky špecifikáciu, štruktúru a spôsob sledovania nákladov v kalkulačnom členení.

 

V prípade otázok sme Vám radi nápomocní ohľadom danej témy a radi Vám poskytneme súčinnosť.

Tax AdvisorSídlo
+421 905 727 232
sabova@taxadvisor.sk
Naša lokáciaKde nás nájdete?
https://www.taxadvisor.sk/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Rybáre 252/18, Trenčín
Kontaktujte násSociálne siete
Tax AdvisorSídlo
sabova@taxadvisor.sk
Naša lokáciaKde nás nájdete?
https://www.taxadvisor.sk/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Rybáre 252/18, Trenčín
Kontaktujte násSociálne siete